Monday, May 30, 2016

JUSTI 2016 Pentecost

 / |_| \
|  (^)  |
|  (   ) |
 \_,,_/
   / \
 \__/ (avi Kolumba)

   J  U  S  T  I
PER LIA AMO

== 2016 == U Festa de u Di Penta-ze (Pentekosta) ==

U KRISTO-PE FESTA DE U DI PENTA-ZE

AKTI 2: 4 Pan mu gene ple per u Sankti Spiritu.

U juda festa de u di penta-ze habe in u Hebre lingua u nomina SCAVUOT, qi habe u signifi "plu setimana."  Id gene acide po seti setimana, alo "u setimana ex plu setimana," po u paska festa-di.  U nomina SCAVUOT gene es PENTEKOSTA, "u penta-ze" per u lingua Helena.

Kron u proto Kristo-pe Festa de u Di Penta-ze, qi es po u morta e re-vive de Jesu, u promise, Jesu pre dona ad Auto plu stude-pe, pa gene reali.  An pre dice, pre An ki a supra ad urani: "Sti resta a civita Jerusalaim, a-kron vi gene pote per dina de alti-lo" (Luka 24:49), e "Vi fu gene bapti per Sankti Spiritu oligo di po nu" (Akti 1:5).  U-ci Sankti Spiritu, u Persona tri de u Tri-Unita, gene fusi a pan stude-pe kron festa (Akti 2).

U ge-bali-pe Luka pa akti per auto grafo; u Sankti Spiritu veri habe kon-akti de re-paga ergo de Jesu:  De forti de Sankti Spiritu, u virgo Maria sti nati un Infanti-Teo.  Kron u bapti de Jesu, kron An habe 30 anua, u Sankti Spiritu ki ad infra a Jesu per avi-kolumba signi.  Jesu, ple per u Sankti Spiritu, gene duce a deserta, tende u diaboli tenta sti; An akti u kako ra.  Jesu re-ki ad u landa Galilaia per forti de Spiritu.  (Luka 1-4)  Kron plu-la 70 stude-pe re-ki de u viagia de dona info de Jesu, Jesu este hedo per u Spiritu (Luka 10).

Homo-co, po u supra-ki de Jesu ad urani, plu stude-pe nece habe plu konsili e forti de u Sankti Spiritu, tende doci de Kristo, u Salva-pe de kako!  Luka dice de u-ci in u bibli Akti; komo u Sankti Spiritu du akti PO u-la festa:  Bi ge-bali-pe Petro e Johane, po gene es in karce, du koragi dice a plu Juda duce-pe.  Petro dice kontra plu falsi dice de Anania e Safira.  Petro koragi dice a plu koleri Juda konsili-pe pro pan ge-bali-pe.  Stefano dona plu forti testi a plu non-ami, pre mu sti morta an per plu petra.  U non-ami Paulo gene ple per Sankti Spiritu, kron an gene u fide.  (Akti 3-11)

Qe un holo eklesia- tem habe in id vi e mi- nu nece habe u Sankti Spiritu?  U cefa diaboli Satan ko forti du akti kontra na!  Na nece habe u sura de Sankti Spiritu; anti na akti plu kako ra, u hema e boni de Jesu du dona pardo a na per An filo.  Na nece habe An plu bene, tende na dona info de Kristo a pan-lo- kontra pan kako pote!

Sti dice plu preka de An auxi.

(U supra es u translate ex lutheranspokesman.org 2015-05.)

No comments:

Post a Comment