Saturday, March 26, 2016

INDUSTRI 10

10. U STORI DE PLU PIRATA

Uno di pre mega tem, u bi-pali navi INDUSTRI es ad u-la navi-lo.  Id habe plu kargo e prepara de u plus viagia ad u tele landa.  U kapitana Jonatan e u kapitana Jakob pa pre reklama; u navi fu ki ad u la tele landa, e mu volu plu mari-pe pro id.  Kausa-co, uno mana, es u mega miria ex ergo-pe in un ofici-ka de u kapitana Jonatan e u kapitana Jakob.  Per-co u kapitana Solomon gene plu navi-pe.  Plu plus ergo-pe, an ne volu, an bali ab la.  Po-co an komanda; mu moti pan ra, mu fu vora, e un aqa, mu fu bibe, in u navi.

Plus-co mu moti bi mikro kanona in la ko plu buleta pro u kanona.  Mu plus moti poli fusili-me e buleta pro plu fusili-me, kausa u kapitana Jonatan e u kapitana Jakob pa dice ad u kapitana Solomon, mu volu; an sto u viagia ad u certa topo tem u viagia ad u-la tele landa, plus, tende sto u viagia a la, an fu nece ki dia plu mero de mikro oceani, plu pirata du eko a.  Kron u navi es ad mono-di viagia po Gibraltar, u kapitana Solomon komanda; mu moti bi kanona ex u stora-ka, e liga mu ad u supra pedi-lo, uno ad ante de u navi e hetero ad u poste de u navi, e moti plu fusili-me a loka, plu navi-pe pote gene mu.

Forti pre-kron de uno mana, kron proto gene sufici foto de skope peri mu, u navi-pe a supra a plu veli baci voci: “Saluta!  A pedi-lo!  U veli ad ante!”  U kapitana-bi dice: “Mi fu ki a supra.”  Po u kapitana-bi kine a plu veli baci, an skope per u tele-skope, e klari vide u veli.  Anti-co an ne pote vide u navi soma, kausa u-la es infra u Geo ciklo.

Pan navi-pe pa miria ki ad u supra pedi-lo, tako po mu audi de u-la xeno veli.  U kapitana Solomon skope per u tele-skope, e vide; id es u xeno veli, plu pirata uti.  U kapitana Solomon komanda ad u kapitana-bi; an dona plu fusili-me a pan navi-pe.  Plus-co u kapitana Solomon komanda ad u kuko-pe; an sti u piro, e sti termo hidro— tali poli, an pote moti in plu mega supa-va.  Plus-co u kapitana Solomon komanda; plu navi-pe porta plu fusili-me, e ki a ci e a la longi u navi latu, qi es ma proxi a plu pirata; e plu navi-pe, qi ergo de bi kanona, sta in klari vista.  Plus-co an muta u navi direkti, tende id ki rekti a plu pirata.

Kron plu pirata vide; u navi pa muta direkti, e ki direkti a mu, mu ne ski u buta, kausa mu pa puta; id fu kine ab mu.  Plus-co plu pirata vide pan-la navi-pe ko plu fusili-me, e ne pote decide; id es qo navi speci.  Plu pirata ki a proxi, e dice u saluta ad u navi, e petitio; qe u kapitana Solomon volu u direkti-pe.  An mega ridi, e komanda; pan navi-pe buta plu fusili-me a plu pirata.  Kausa-co plu pirata proto ki ab la.  Anti-co, kron mu puta; mu es ad u sufici tele, mu apo u tegu ab u kanona, e fusili ad u navi.  U fusili ki excesi alti.  Plu navi-pe, qi habe prepara de bi-la kanona, bate u-la pirata navi.  U mono ki dia id latu, seqe-co un aqa ki in id forti tako.  U bi bate u pali, e skizo id, seqe-co id supra kon u mega veli e veli baci kade in aqa.  U kapitana Solomon fobo; an fu nece salva plu pirata, si mu navi gene infra aqa.  Kausa-co an dice u komanda; mu ki itera a Gibraltar.

U-ci es pan-ra.

No comments:

Post a Comment