Saturday, December 18, 2010

Justi, 2010 Christmas

D E N O R D A D A K O T A


e de naU PROTO INTERNATIO GLOSAPre plu Europa-pe veni ad Nord Amerika,

es proxi 200 difere Indiana glosa topo

un area de plu nu USA. Anti-co plu

Indiana pa freqe komunika inter alelo.

Per qo mode?Plu Indiana pa habe u taxo sistema de

plu sema per manu. Id es u simpli

glosa. Exempla, plu verba de "vora" e

"vora-ma" es iso: u moti de mono manu

ante stoma. Anti-co es poli nomina de

plu zoa. U glosa es sufici tekno de

dice de milita, paci e komerci.Plus plu "leuko-pe" gene ski de u-la

glosa. Plu detekti-pe e komerci-pe uti

id. Un USA arme detekti id tali

funktio; id face u bibli de id. Pe pote

merka u-ci bibli nu-tem.U glosa es plus de plu Indiana kultura

e filo-sofi. Pe monstra u verba

"tristi" per moti manu a kardia, poste

moti id a geo. U semani es: "Mi kardia

es epi geo." U verba "rabi" es u moti

proxi kefa, ka-co pe ski; plu Indiana

doxo; un in-kefa krati plu puta.

Anti-co u verba "memo" habe u moti proxi

kardia, ka-co plu Indiana doxo; plu

memo es in kardia.Plu tekno-pe dice; un Indiana sema-glosa

ne es homo plu manu-sema glosa de plu

non-audi-pe. Plu moti es lento, mega e

kali. Id es u poesi de manu.

No comments:

Post a Comment