Monday, December 28, 2009

O'er the Distant Mountains Breaking

SUPRA PANTO TELE MONTI

Supra panto tele monti,
Aurora nu sti veni;
Ka-co sta, mi psik, ab somni,
E sti preka e solemni.
O mi Salva, O mi Salva,
Sti Tu splendi kron-bi veni!

O'er the Distant Mountains Breaking
John S.B. Monsell, 1863

O'er the distant mountains breaking
Comes the reddening dawn of day.
Rise, my soul, from sleep awaking;
Rise and sing and watch and pray.
'Tis thy Savior, 'Tis thy Savior,
On His bright returning way.

No comments:

Post a Comment